REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEWERA POLSKA CHEMIA

www.sklep.sewera.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak (zwany dalej SKLEP), dostępny pod adresem internetowym www.sklep.sewera.pl, prowadzony jest przez Ireneusza Wolaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sewera Polska Chemia, NIP 634-006-51-25, REGON 003544404, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP 634-006-51-25, REGON 003544404.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 

§ 2

Definicje

 

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, zbiór zasad i norm regulujących procesy związane z dokonywanymi na stronie internetowej Sklepu transakcjami, a także zasadami komunikacji, przesyłek i płatności.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu (konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta, przedsiębiorca).

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sewera Polska Chemia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez Urząd Miasta w Katowicach, NIP 634-006-51-25, REGON 003544404.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.sewera.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażone poprzez złożenie zamówienia na platformie internetowej Sklepu przez dodanie Produktów do Koszyka i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, umożliwiająca utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, która umożliwia Klientowi nieposiadającemu Konta w Sklepie złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, oraz który umożliwia ustalanie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wystawiona i dostępna w chwili składania zamówień na stronie internetowej Sklepu.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną, elektroniczne i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: Sewera Polska Chemia Ireneusz Wolak, ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sewera.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 662 201 190

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1050 1214 1000 0090 8096 3102

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługą HTML 5

 • włączona Java Script,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies.

W związku ze stałą modernizacją platformy Sklepu zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta (przez Formularz rejestracji) zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych (przez Formularz zamówienia) umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i oznaczone jednocześnie w stawkach brutto (z uwzględnieniem podatku VAT dla Konsumentów) oraz netto (na potrzeby Przedsiębiorców).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt (brutto) oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, hasło, adres, nazwa firmy i NIP (jeśli rejestrujesz się jako Przedsiębiorca);

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

1. Proces składania zamówień opiera się na czterech statusach:

 • zamówienie złożone (1)towary skompletowane w koszyku przez Kupującego, potwierdzone kliknięciem przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - zamówienie automatycznie wygenerowane do systemu;

 • przyjęte do realizacji (2) – moment uzyskania potwierdzenia przez Sprzedającego o pozytywnie przetworzonej transakcji płatności z tytułu złożonego Zamówienia oraz kompletności Zamówienia;

 • w realizacji (3) – kompletacja Zamówienia przez magazyn

 • przygotowane do odbioru/wysyłki (4) - Zamówienie skompletowane, opakowane, oczekujące na odbiór przez Klienta lub kuriera;

 • wysłane (5) – Zamówienie przekazane firmie kurierskiej, w dostawie do Klienta.

2. Każdorazowo status jest przesyłany Klientowi w formie komunikatu ze strony Sklepu na adres e-mail podany przez Klienta.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „kup teraz”;

 • kliknąć przycisk “idź do kasy”;

 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3;

 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 • kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - do tego momentu Klient może samodzielnie modyfikować towary zamieszczane w koszyku, po kliknięciu przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - zamówienie jest automatycznie generowane do systemu; osiąga status zamówienie złożone (1), a następnie status przyjęte do realizacji (2)

4. Wszelkie modyfikacje zamówienia, po jego wygenerowaniu do systemu, są możliwe do momentu otrzymania potwierdzenia – komunikatu ze strony Sklepu – o statusie w realizacji (3); należy się w takiej sytuacji skontaktować ze Sklepem poprzez adres mailowy bądź telefon – podane w § 3 Regulaminu.

5. Po uzyskaniu statusu przygotowane do odbioru/wysyłki (4) nie ma możliwości wprowadzania modyfikacji do złożonego zamówienia.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

 • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Katowice, Kościuszki 326 – po dokonaniu płatności przy odbiorze lub dokonaniu przedpłaty za pomocą płatności elektronicznej. 
  Jednakże towar zarezerwowany do odbioru osobistego bez dokonania przedpłaty, magazynowany jest przez 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatności elektroniczne (za pośrednictwem iMoje) z których korzysta Klient poprzez stronę operatora płatności - ING Bank Śląski S.A., w oparciu o regulacje znajdujące się w Regulaminie banku, którego akceptacji należy dokonać;

 • przelew tradycyjny (zamówienia kompletowane i wysyłane są dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym);

 • płatność za pobraniem;

 • płatność przy odbiorze osobistym (gotówką, kartą płatniczą lub przedpłata online – dot. płatności elektronicznych).

3. Ponadto w przypadku przesyłek niestandardowych i wielkogabarytowych dostępna jest, jako metoda dostawy, opcja "Wycena indywidualna". W przypadku skorzystania z "Wyceny Indywidualnej" po złożeniu zamówienia następuje kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Klientem w celu przekazania informacji o kosztach dostawy. Po akceptacji przez Klienta kosztu i potwierdzeniu płatności następuje realizacja zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wysyłki towaru bezpośrdnio z magazynu Producenta lub przesyłek o dużej wartości, określonych w regulaminach Spedytorów nie ma możliwości wyboru opcji "za pobraniem".

4. W przypadku produktów barwionych na zamówienie, realizacja zamówienia wiąże się z koniecznością dokonania przedpłaty. Ponadto produkty barwione na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

5. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0,00 zł do 9999 zł. Koszty dostawy jak również sposób dostawy zależą od wagi przesyłki jej gabarytów, odległości czy też wymogów transportowych.
6. W okresie od 01.09.2023r. do odwołania Sprzedawca oferuje w sklepie internetowym https://sklep.sewera.pl/ darmową wysyłkę produktów oznaczonych w sklepie etykietą "Dawrmowa dostawa". Oferta skierowana jest do klientów sklepu internetowego, a forma dostawy obejmuje wysyłkę kurierem oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost. Zamówienie z darmową dostawą dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych etykietą "Darmowa dostawa" i realizowane jest na terenie Polski.
Lista towarów dostępnych w ofercie darmowej dostawy dostępna jest po kliknięciu tutaj.

7. W przypadku wyboru sposobu dostawy Kurier Pocztex czas realizacji wynosi 24-72h.

8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na podstronach Sklepu: “Warunki i koszty dostaw” oraz “Formy płatności”.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości – komunikatu ze strony Sklepu - na podany adres e-mail w Formularzu zamówienia (dotyczy zamówień bez rejestracji) lub adres poczty elektronicznej Klienta (posiadacz konta). Wiadomość taka zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności elektronicznych, płatność następuje w momencie zatwierdzenia zamówienia przez Klienta; (Klient automatycznie przekierowywany jest na stronę pośrednika płatności, przy czym płatność na koncie Sprzedawcy realizowana jest do 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży);

 • jeżeli transakcja zostanie przerwana z przyczyn niezawinionych przez Klienta bądź Klient sam przerwie transakcję, wówczas z poziomu Sklepu należy wybrać opcję “Opłać ponownie”;

 • w sytuacji, gdy środki nie wpłyną na konto Sprzedawcypo upływie 24 godzin zamówienie w Sklepie zostanie anulowane;

 • jeżeli wystąpią problemy z dokonaniem zapłaty poprzez pośrednika płatności lub Klient zmieni zdanie co do sposobu zapłaty – należy kontaktować się ze Sklepem poprzez adres mailowy bądź telefon – podany w § 3 Regulaminu;

 1. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

 2. płatności kartą płatniczą lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie lub w podsumowaniu Zamówienia (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku dostaw na adres wskazany przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w ciągu 24-48 godzin od jego przyjęcia do realizacji (2), w szczególnych przypadkach, niezawinionych przez Sprzedawcę, czas na realizację Zamówienia może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 72 godzin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności poprzez płatności elektroniczne - od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy;

 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

 3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą lub gotówką – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w podsumowaniu Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości – komunikatu ze strony Sklepu - na podany adres e-mail w Formularzu zamówienia (dotyczy zamówień bez rejestracji) lub adres poczty elektronicznej Klienta (posiadacz konta).

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin (po skompletowaniu całego zamówienia).

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności poprzez płatności elektroniczne - od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy (do 24 godzin);

 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

 3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą lub gotówką – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w podstronie “Warunki i koszty dostaw” oraz w trakcie składania Zamówienia w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży (klikniecie “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

13. Transakcje w sklepie internetowym są zawierane zgodnie z niniejszym regulaminem. Klient przed dokonaniem zakupu potwierdza zapoznanie się z regulaminem. Akceptując jego postanowienia jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, wskutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia).

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty otrzymania towaru / dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od ww. daty.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje Produkty dostarczane osobno, z uwzględnieniem założeń:

 • w podziale na maksymalnie dwie dostawy, z zastrzeżeniem, że odstęp pomiędzy dostawami nie powinien przekroczyć 1 tygodnia;

 • wyłącznie na życzenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta i tylko po dokonaniu indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą poprzez adres mailowy lub telefonicznie – zgodnie z informacjami kontaktowymi podanymi w § 3 Regulaminu;

termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części Zamówienia.

4. Konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie albo przez Konsumenta albo przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w § 10 ust. 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 3.

5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik (nr 2) do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (poz. 827) o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

 2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

 3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

 5. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie w § 3 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy (termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni);

 6. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

 7. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku, gdy - ze względu na charakter Produktu - nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w podstronie Sklepu “Zwroty”.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub przedsiębiorca na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub zamówiona pod Klienta według jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, czy też jakościowych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w ustawie o prawach konsumenta, natomiast przedsiębiorca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.

5. Reklamacja pisemna powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;

 • oznaczenie reklamowanego Produktu wraz z datą jego zakupu ewentualnie numer zamówienia;

 • numer konta bankowego Klienta;

 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

 • określenie roszczenia;

 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w przypadku przedsiębiorców – niezwłocznie.

7. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem ich zakupu do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

8. Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Klienta. Alternatywnie Sprzedawca może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Klienta składającego reklamację.

10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Uprawnienia z tytułu gwarancji są wykonywane zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

12. Za zwrot towaru z winy Sprzedającego zostaje zwrócona kwota za przesyłkę do wysokości najniższego kosztu przesyłki oferowanej przez Sprzedawcę.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

 2. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Polityka prywatności

 

1. Polityka prywatności jest uzupełnieniem informacji zawartych w Regulaminie, określającym zasady zbierania ciasteczek (cookies) przez stronę internetową Sklepu, a także reguluje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów.

2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca - SEWERA POLSKA CHEMIA IRENEUSZ WOLAK, ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice.

3. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Administratorem sklepu internetowego:

 • drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: sklep@sewera.pl

 • lub pisemnie na adres: ul. Kościuszki 326, 40-608 Katowice

4. Szczegółowo Polityka prywatności została opisana w podstronie Sklepu, można się z nią zapoznać klikając w link www.sklep.sewera.pl/polityka-prywatnosci

5. W celu zrealizowania płatności za pośrednictwem operatora płatności, Klient musi zapoznać się i zaakceptować Regulamin usługi “iMoje” świadczonej przez ING Bank Śląski S.A. W oparciu o akceptację Klient może korzystać ze stron operatora płatności, który w celu realizacji transakcji, przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, numer zamówienia, kwotę, adres e-mail.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O wszelkich takich zmianach lub uzupełnieniach Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez opublikowanie treści nowego Regulaminu w podstronie Sklepu oraz zamieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu www.sklep.sewera.pl na 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu będzie dotyczyła Zamówień składanych i realizowanych od momentu jego obowiązywania.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

 

 

Załączniki do regulaminu:Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij